As any tinkerer, I have a lot of cables — power cords, USB cords, network cables and the like. I litterally have 5 drawers full of them. The problem is getting the cords to not coil up.

Zoals iedere knutselaar heb ik een heleboel snoeren — stroomkabels, USB-snoertjes, netwerkkabels etcetera. Ik heb letterlijk 5 laden vol snoeren.

For most cables that I do not use often, I will just bunch them up with some garden binding wire. Any hardware or garden store will have it in stock for just a few €/$ with enough length to last for hundreds of cables. Just make sure you get the flat, flimsy one, with or without a thin metal wire in the centre — not the green coated round wire, as that will puncture your fingers. The best ones are the spools with built-in cutter.

Snoeren die ik niet zo vaak gebruik, bind ik op met tuinbinddraad. Elke Doe-het-zelfwinkel of tuincentrum heeft een rol in voorraad voor maar een paar €, lang genoeg om vele honderden kabels op te kunnen binden.
Zorg ervoor dat je de platte, relatief dunne neemt, met of zonder dun ijzerdraadje in het midden, en niet het ronde ijzerdraad met een dun groen laagje er omheen, die prikken in je vingers. Het beste zijn die op een spoeltje met ingebouwde knipper.

Garden binding wire. USB cable for scale
Tuinbinddraad. USB-kabel voor de schaal

For cables that I use more often, this doesn’t work so well. The little binders get lost. Ideally, you would get the Velcro binders that loop trough themselves. But I find them expensive (usually €0,70ish or more when bought in packs of 10) for what they offer.

Expensive cable binders
Dure kabelbinders

Voor kabels die ik vaker gebruik, werkt dit niet zo goed. De kleine bindstripjes raken kwijt. Idealiter zou ik van die klittenbandstripjes die door zichzelf heen lussen. Ik vind ze alleen duur (iets van €0,50 of meer, als je ze per 10 kost), zeker voor wat ze bieden.

That’s why I decided to make a cheaper solution. Buy a roll of double sided Velcro (or a few in different colours). I bought mine at Netwerkwinkel for €4,87 per roll of 4m. You can just wrap a piece around a cable, but then you still lose them.

Daarom heb ik zelf een goedkopere oplossing. Koop een rol dubbelzijdig klittenband (of een paar in verschillende kleuren). Ik heb het gekocht bij Netwerkwinkel voor €4,87 per rol van 4m. Je kunt dit rond een kabel binden, maar dan raak je het toch maar kwijt.

With a hole punch, make the following pattern of holes:
Part A has to fit around the bundle of cable, so make it at 4-5 times the bundle thickness.
Part B has to fit once around the cable, so has to be π⌀, or just over 3 times the cable thickness.
Part C has to have “some” distance, just to relyably hook itself. Not too short. 1 cm is more than enough.
Note that I don’t really measure all those distances – I just eyeball them. If B is a little too short you can always cut some extra holes, if A is too short though, you can’t use the binder on this loop of cable.

Maak met een perforator het volgend gatenpatroon:
Deel A moet rond de bundel kabels passen, dus maak het minimaal 4-5 keer de dikte van de opgevouwen kabel.
Deel B moet eenmaal om de kabel passen, dus π⌀, ofwel iets meer dan 3x de kabeldikte.
Deel C moet lang genoeg zijn om vast te plakken, niet te kort, maar 1 cm is meer dan voldoende.
Ik meet deze lengtes niet netjes af, maar schat het maar een beetje. Als B te kort is, kan je altijd nog een gaatje maken. Als A te kort is, kan je het stripje niet meer voor deze kabel gebruiken.

I made little marks on my hole punch to see where the centreline of one of the actual punches is. What I usually do is make the holes (2) on the side by jamming the velcro forward in the hole punch. Sometimes, two on the side is enough, sometimes I need to cut an extra hole as in the example above.
The hole (1) in the centre, I cut by putting the velcro sideways in the hole punch.

Ik heb op mijn perforator twee kleine merktekentjes gemaakt zodat ik kan zien waar het midden van het ponsje is. Ik maak de 2 gaten (2) aan de zijkant door het klittenbandje voorwaarts in de perforator te stoppen (zoals je er een papier in zou stoppen), en het gat in het midden (1) juist door het er van de zijkant in te stoppen.

Making the side holes
De twee zijgaatjes maken

Then pinch together the two flaps (part C) with the soft material (the loops) on the outside, and loop them once around the cable, then trough the centre hole (1).

I usually put the binder close to the “computer” end of the cable. That way, for e.g. with a USB cable, I don’t have a velcro thing hanging in my face if I am using my phone while charging it.

Als je de gaten gemaakt heb, knijp de twee flapjes (deel C) samen, met het zachte materiaal (de lusjes) aan de buitenkant, en draai het rond het kabeltje, en wurm het dan door het gat (1) heen.

Ik doe dit meestal dicht bij “computer”-einde van de kabel, computer hangt, zo heb ik bij een USB-snoertje dat aan mijn telefoon hangt geen last van een klittenbandje in mijn gezicht als ik bel tijdens het laden.

Now, if you unfold the flaps (part C), fold it flat around the cable, you have a nice cable binder.

Druk de flapjes (deel C) plat om het kabeltje. Nu is je kabelbinder klaar.

A 4 metre roll of Velcro will make you about 30 cable binders, so cost for each is €0,16 and they are customized in length — and what I find usually of better quality. I have never had this Velcro become so stuffed with lint that it became unusual, as opposed to the “official” Velcro cable ties.

Uit een rol klittenband van 4 meter kan je ongeveer 30 kabelbinders maken, dus ze kosten ongeveer €0,16 elk, en zijn custom lengte. Ook vind ik ze meestal van betere kwaliteit dan de “echte” kabelbindertjes, omdat die wel eens verstopt raken met stof en pluis daardoor hun kleefkracht kwijtraken. Dat heb ik hier mee nog niet gehad.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.