The ship I sailed on a lot, the Ebenhaëzer, is a so-called klipperaak — a ship with the front of a clipper and the rear of an aak.
The front of a clipper — sometimes — has klipper curls [examples], which is a painted floral ornament, symmetrical on both sides

Het schip waar ik veel op gevaren heb, de Ebenhaëzer, is een klipperaak, wat altijd uitgelegd is als “een schip met een klipperkop en een akenkont”.
Op de voorsteven van een klipper zitten — soms — klipperkrullen [voorbeelden], ofwel een geschilderd lofwerk, symmetrisch aan beide kanten.

The Ebenhaëzer has clipper curls. [Kasper] wanted to build a chest and paint it Ebenhaëzer-style, so needed a template.
Fortunately, the ship’s paperwork binder has a template, used when the head of the ship is re-painted.

Ook de Ebenhaëzer heeft klipperkrullen. [Kasper] wilde een kist maken en vervolgens schrilderen in Ebenhaëzer-stijl, en had dus een klipperkrullen-sjabloon nodig. Gelukkig zit er in het motorboek van de Ebenhaëzer een sjabloon, voor als de kop geschilderd moet worden.

This template consists of sheets of paper onto which the curls are traced, then cut, held together with tape, folded in the binder. It isn’t in the best state. Therefore, I, with help of [Kasper], decided to digitize it.

Dit sjabloon bestaat uit vellen papier waarop de krullen zijn overgetrokken, en vervolgens uitgeknipt, dat met plakband en schilderstape aaneen is geplakt, en opgevouwen in het motorboek zit. Het is niet in al te beste staat. Daarom heb ik, met hulp van [Kasper], besloten het te digitaliseren.

[Kasper] scanned the template. It it quite long, so 4 A3-sized scans were necessary. He then mailed me the PDFs.

[Kasper] heeft het sjabloon gescand. Het sjabloon is vrij groot, dus er waren 4 scans met een A3-scanner nodig. Hij heeft de PDF’s naar mij gestuurd.

The PDFs weren’t aligned. I used Inkscape to convert them into PNGs, which I stitched into one straight curl line with Hugin.

De PDF’s waren niet goed uitgelijnd. Ik heb daarom met Inkscape er PNG’s van gemaakt, en deze vervolgens met Hugin tot één rechtgetrokken krullenlijn gemaakt.

Hugin is actually a panorama stitching programme, which normally works with photos, made with a lens. Scans are parallel projection, and the files do not have lens information, so I used a “telelens” by using 1000mm as focal length in the images tab.
This tutorial goes more in-depth.
I exported the resulting image as PNG.

Hugin is eigenlijk een panoramaprogramma gaat uit van foto’s gemaakt met een lens. Scans zijn een parallele projectie en hebben geen lensinformatie, daarom heb ik gebruik gemaakt van een behoorlijke “telelens”, door 1000mm als focal length in te vullen op de images tab. De uitgebreide uitleg is te vinden in deze tutorial.
De resulterende afbeelding heb ik geëxporteerd als PNG.

I then imported this PNG into Inkscape. Inkscape is ok at tracing bitmaps using Path→Trace Bitmap, and with a little fidgeting on the parameters can give pretty decent results, but in this case I found it easier to manually trace the template with the bezier tool.

Deze PNG heb ik vervolgens in Inkscape geïmporteerd. Inkscape kan prima bitmaps tracen via Path→Trace Bitmap, met wat pielen geeft dat soms hele goede resultaten, maar in dit geval was het makkelijker om het sjabloon met de hand over te tekenen met de bezier-tool.

By clicking a few points on the edge of the template, you will get a straight line between those points. When you click, hold and drag a point, you will see so-called bezier-handles, which you can drag to get rounded curves. When you hold shift, you will get an corner node, where the curve makes an angle.

Door een paar punten aan te klikken krijg je rechte lijnen tussen deze punten. Als je nu een punt aanklikt, vasthoudt en versleept, dan krijg je de zogenaamde bezier-handvaten te zien die je kan verslepen om mooie geronde curves te krijgen. Als je ook nog eens shift ingedrukt houdt, dan krijg je een hoeknode, waar de curve een scherpe hoek maakt.

When tracing a larger template with the bezier tool, it works best to first trace the general outline to a reasonable fit of the template and not care for errors and misalignments. They can be fixed later.

Als je een groter sjabloon overtrekt met de bezier-tool is het het handigst om éérst het sjabloon in grote lijnen over te trekken en de lijn redelijk passend te krijgen, en niet op eventuele fouten te letten. Dat komt daarna nog goed.

After tracing the template, I went over all of the traced line in detail and adapted almost every node — some inadvertly were changed into corner nodes, which I made smooth again, and on others I played with the handles to follow the outline of the template as good as possible.
The template is not perfect — there are some jumps because it was scissor-cut. A small leaf is missing, I recreated that as good as possible, based on a photograph.

Na het hele sjabloon overgetrokken te hebben heb ik de hele lijn in detail doorgelopen en vrijwel alle nodes aangepast — sommige waren onbedoeld hoeknodes geworden, deze heb ik weer smooth gemaakt, en verder door met de handvaten te spelen zo goed mogelijk de lijn van het sjabloon gevolgd.
Het sjabloon is niet perfect — er zitten wat verspringingen in van het knippen. Bovendien mist er een stukje, dat heb ik op basis van een foto zo goed mogelijk nagetekend.

To be honest, I don’t think this is the most elegant pattern (some parts vary in thickness, some ends are sharp-pointed, others rounded) but I recreated it as faithfully as possible. Everyone can allow their own creativity to adapt it to their taste.

Om eerlijk te zijn vind ik het niet het meest elegante patroon (lijnen worden soms vreemd dikker en dunner, sommige punten zijn scherp, andere rond gepunt), maar ik heb het zo getrouw mogelijk nagetekend. Ieder staat vrij om het sjabloon naar eigen wens anders uit te knippen of snijden.

When I traced and corrected the entire template, I drew an A3-shaped rectancle. On the scanned image the edges of the A3 scanner were faintly visible. By measuring one of these lines at 907.38px (and knowing that A-series paper size is 1:√2), I needed a rectangle of 907.38 x 641.69px. I changed the height in Inkscape’s XML editor.

Nadat het sjabloon in zijn geheel nagetekend en gecorrigeerd was, heb ik een A3-vormige rechthoek getekend. Op de scan waren — niet heel duidelijk — de randen van de scans zichtbaar. Door een van die lijnen te meten op 907.38px (en te weten dat A-serie papier verhoudt als 1:√2), had ik een rechthoek van 907.38 x 641.69px nodig. Ik heb de hoogte aangepast inde XML-editor van Inkscape.

I then copied this rectangle 4 times. By dragging one to the left, the other to the right, then aligning them vertically and distributing them horizontally on the align and distribute tab, I have 4 rectangles that serve as print guides over the image.
I changed Inkscape’s document properties to A3 (and landscape). Inkscape doesn’t calculate in mm but in pixels, and an A3 is 1488.18 pixels wide. (Apparently Inkscape uses 3.38px/mm, which is 85.7px/inch). To scale everything I grouped everything, then scaled it to 1488.18 / 907.38 ≈ 164% using the transform tab. The printlines are now exactly A3 document format.
(For the pedantic: I made some small errors during measuring and the centre, not the outline of the print guides is A3 format. You need to keep this in mind if you need exact scaling!)

Vervolgens heb ik deze rechthoek 4x gekopieerd, en door er 1 te verslepen naar uiterst rechts, de andere naar links, vervolgens met de align and distribute-tab ze verticaal gelijk te zetten en horizontaal te distribueren heb je 4 rechthoeken om de hele tekening heen.
Vervolgens heb ik in Inkscape het documentformaat op A3 (en landscape) gezet. Inkscape rekent intern niet in mm maar in pixels, een A3 is 1488.18 pixels breed (kennelijk heeft Inkscape een verhouding van ongeveer 3.38px/mm, wat neerkomt op 85.7px/inch). Om het geheel juist te schalen heb ik alles gegroepeerd en op 1488.18 / 907.38 ≈ 164% geschaald met het transform-venster. De printlijnen zijn nu precies het A3-documentformaat.
(Voor de preciezen: Ik heb wat kleine meetfout gemaakt, en het midden, niet de buitenkant van de printlijnen is A3. Als je exacte schaalgrootte nodig heb moet je hier rekening mee houden!)

[Kasper] did a check by measuring the template — it is 133cm end to end, and I found the same length using Inkscape’s measurement tool (tip: put the default units in document properties to mm).

[Kasper] heeft nog een controle gedaan door het sjabloon op te meten — het bleek 133cm van begin tot einde, ik kwam op hetzelfde uit met de measurement tool in Inkscape (tip: in document properties eerst de default units op mm zetten).

Next, I saved the image under one print guide rectangle as PDF (take care to set the bleed lines/margin to 0). Because the entire image was 1418mm, and 1 A3 is 421mm wide, the overlaps are ((4*421) – 1481) / 3) = 88.6mm. Therefore I moved the image (421 – 88.6) = 332.4mm usign the transform tab, and saved as a new PDF. This gave me 4 PDF’s with one part of the template each, with an overlap.
Because the cut lines are visible, you know exactly where to paste them onto each other.

Vervolgens heb ik de afbeelding onder één printrechthoek opgeslagen als PDF (let op: de bleed lines/margin moet op 0 staan). Omdat de hele afbeelding 1418mm breed was, en 1 A3 421mm, waren de overlappen ((4*421) – 1481) / 3) = 88.6mm breed. Daarom heb ik de afbeelding steeds (421 – 88.6) = 332.4mm opzij geschoven met de transform-tab, en weer opgeslagen als PDF. Hierdoor had ik 4 PDF’s met telkens 1 deel van het template, maar wel overlappend. Doordat de snijlijnen zichtbaar zijn, weet je tot precies waar je deze op elkaar kan plakken.

Next, I used

pdftk Klipperkrullen_print_?.pdf cat output Klipperkrullen_print.pdf

to concatenate the 4 PDF’s to 1.

Vervolgens met

pdftk Klipperkrullen_print_?.pdf cat output Klipperkrullen_print.pdf

van de 4 PDF’s één PDF gemaakt.

[Kasper] probably didn’t want the curls on his chest on 133cm length. Therefore, I gave him the SVG file, so he can scale it to his liking.

[Kasper] wilde de krullen op de kist ongetwijfeld niet op 133cm lengte hebben. Daarom heb ik de losse SVG ook aan hem gegeven, hij kan deze dan zelf schalen.

When I printed the template (above) I noted that (as I noted before) my printer scales the PDF slightly, such that when I lay the edges of one sheet on the print line of another, the two sheets do not perfectly align. Therefore, I made alignment marks, fat +-signs so one can see one trough a sheet of paper.

Toen ik het sjabloon uitprintte (hierboven) merkte ik op (ik had dat al eerder gemerkt) dat mijn printer PDF’s een klein beetje schaalt, waardoor de randen van een vel papier niet meer goed op elkaar liggen. Daarom heb ik merktekens in de vorm van vetgedrukte kruizen aangebracht, de zichtbaar zijn door het bovenliggende vel, waardoor je de vellen op elkaar kan leggen.

The PDF can be downloaded from the Euros Wiki-pagina on clipper curls.
The SVG is downloadable by clicking on the image above.

De PDF is te te downloaden van de Euros Wiki-pagina over klipperkrullen.
De SVG kan je downloaden door op de afbeelding hierboven te klikken.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.